Send me your experience

Mail me your Experience with God & Goddess
My Dear Friends Visitors and Bhakta Ji If you have your good experience with your favorite God & Goddess please mail me on krishna.shivabhakti@gmail.com with your full Story, Name & Address. We will display that Story on our website with your Name and Address.

Do You Like Our Blog ?

Wednesday, July 14, 2010

108 Names of Lord Surya


Lord Surya Photo


Names of Lord Surya or Sun in Sanskrit


Bhaskar, Ravi, Aditya, surya, mitra, dinkar, bhanve, savitra
Divaakar, Prabhaakar, Sahastraanshu, Vibhaavsu, Dinkrit.


|| 108 Names of Lord Surya or Sun God ||

Adideva,

Aditisuta,

Aindhna,

Aja,

Alolupa,

Ananta,

Angaraka,

Ansu,

Apa,

Arihan,

Arka,

Arvindaksha,

Aswattha,

Bhaga,

Bhanu,

Bhutadi,

Bhutapati,

Bhutasraya,

Bibhavasu,

Brahma,

Budha,

Characharatman,

Dehakarti,

Dhanwantari,

Dharmadwaja,

Dhatri,

Dhumaketu,

Diptanshu,

Dwadasatman,

Dwapara,

Gabhastimat,

Indra,

Jatharagni,

Jaya,

Jimuta,

Jivana,

Kala,

Kala,

Kalachakra,

Kaladhyaksha,

Kali,

Kamada,

Kastha,

Kha,

Krita,

Kshana,

Kshapa,

Maitreya (merciful)

Manas,

Matri,

Mokshadwara,

Mrityu,

Muhurtta,

Pati,

Pitamaha,

Pitri,

Prabhakar,

Praja-dhyaksha,

Prajadwara,

Prandharana,

Prasantatman,

Prithibi,

Purusha,

Pusha,

Ravi,

Rudra,

Sagara,

Samvartaka,

Samvatsara-kara,

Sanaichara,

Sanatana,

Sarvadi,

Sarvatomukha,

Saswata,

Sauri,

Savitri,

Sighraga,

Skanda,

Soma,

Srastri,

Suchi,

Sukhsmatman,

Sukra,

Suparna,

Surya,

Swarga-dwara,

Tamounda,

Teja,

Tejasam,

Treta,

Tripistapa,

Twastri,

Vaidyutagni,

Vaisravana,

Vanhi,

Varada,

Varuna,

Vayu, the sole stay,

Veda-karttri,

Vedanga,

Vedavahana,

Visala,

Vishnu,

Viswakarma,

Viswatman,

Viswatomukha,

Vivaswat,

Vrihaspati,

Vyaktavyakta,

Yama,No comments:

Search from here

There was an error in this gadget

You may also like it

Related Posts with Thumbnails

Blog Archive

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Support the Haiti Disaster Relief Effort