Send me your experience

Mail me your Experience with God & Goddess
My Dear Friends Visitors and Bhakta Ji If you have your good experience with your favorite God & Goddess please mail me on krishna.shivabhakti@gmail.com with your full Story, Name & Address. We will display that Story on our website with your Name and Address.

Do You Like Our Blog ?

Monday, July 19, 2010

Goddess Gayatri Fabulous (Mythological) Name


Goddess Gayatri Maa Photo


Names of Goddess Gayatri Fabulous (Mythological) Names

001] Achintya Laksana
002] Avyakta
003] Arthamatrimahesvari
004] Amritarnava madhyastha
005] Ajita
006] Aparajita
007] Animadigunadhara
008] Arka Mandalasamsthita
009] Ajara
010] Aja
011] Apara
012] Adharma
013] Aksasutradhara
014] Adhara
015] Akaradiksakaranta
016] Arisadvargabhedini
017] Anjanadripratikasa
018] Anjanadrinivasini
019] Aditi
020] Ajapa
021] Avidya
022] Aravindani-bheksana
023] Antarvahihsthita
024] Avidyadhavamsini
025] Antaratmika
026] Ajamukhavasa
027] Aravindanibhanana
028] Ardhamatra
029] Arthadanajna
030] Arimandalamarddini
031] Asuraghni
032] Amavasya
033] Alaksighni
034] Antyajarchita
035] Adi Lakshmi
036] Adi Shakti
037] Akriti
038] Ayatanana
039] Aditya-Padavichara
040] Adityaparisevita
041] Acharya
042] Avartana
043] Achara
044] Adi Murti Nivasini
045] Agneyi
046] Amari
047] Adya
048] Aradhya
049] Asanesthita
050] Adhara Nilaya
051] Adhara
052] Aksanta Nivasini
053] Adyaksara Samyukta
054] Antarakasarupini
055] Adityamandalagata
056] Antaradhvantanasini
057] Indira
058] Istada
059] Ista Indivaraniveksana
060] Iravati
061] Indrapada
062] Indrani
063] Indarupini
064] Iksukodandasayukta
065] Isusandhanakarini
066] Indranilasamakara
067] Idaingalarupini
068] Indraksi
069] Isvari
070] Devi Ihatrayavivarjita
071] Uma
072] Usa
073] Udunibha
074] Urvarukaphalanana
075] Uduprabha
076] Udamati
077] Udapa
078] Udumadhyaga
079] Urdha
080] Urdhakesi
081] Urshadhogatibhedini
082] Urdhavahupriya
083] Urmimalavaggranthadayini
084] Rita
085] Risi
086] Ritumati
087] Risidevanamaskrita
088] Rigveda
089] Rinahartri
090] Risimandala Charini
091] Riddhida
092] Rijumar gastha
093] Rijudharma
094] Rijaprada
095] Rigvedanilaya
096] Rijvi
097] Luptadharma pravartini
098] Lutarivarasam bhuta
099] Lutadivisaharini
100] Ekaksara
101] Ekamatra
102] Eka
103] Ekaikanisthita
104] Aindri
105] Airavatarudha
106] Aihikamusmi
107] Omkara
108] Osadhi
109] Ota
110] Otaprotanivasini
111] Aurbba
112] Ausadhasampanna
113] Aupasanaphalaprada
114] Audamadhyasthita
115] Ahkaramanurupini
116] Katyayani
117] Kalaratri
118] Kamaksi
119] Kamasundari
120] Kamala
121] Kamini
122] Kanta
123] Kamada
124] Kalokanthini
125] Karikumbha Stana Bhara
126] Karavira Suvasini
127] Kalyani
128] Kundalayati
129] Kuruksetranivasini
130] Kuruvinda
131] Dalakara
132] Kundali
133] Kumudalaya
134] Kalajhibha
135] Karalasya
136] Kalika
137] Kalarupini
138] Kamaniyaguna
139] Kanti
140] Kaladhara
141] Kumudvati
142] Kausiki
143] Kamala Kara
144] Kamacharaprabhanjini
145] Kaumari
146] Karunapangi
147] Kakubanta
148] Karipriya
149] Kesari
150] Kesavanuta
151] Kadamba
152] Kusumapriya
153] Kalindi
154] Kalika
155] Kanchi
156] Kalasadbhavasamstuta
157] Kamamata
158] Kratumati
159] Kamarupa
160] Kripavati
161] Kumari
162] Kunda Nilaya
163] Kirati
164] Kiravahauna
165] Kaikeyi
166] Kokolalapa
167] Ketaki Kusumapriya
168] Kamandaludhara
169] Kali
170] Karmanirmulakarini
171] Kalabangsagati
172] Kaksa
173] Krita
174] Kautukamangala
175] Kasturilitaka
176] Kamra
177] Karindra Gamana
178] Kuhu
179] Karpuralepana
180] Krisna
181] Kapila
182] Kuharasraya
183] Kutastha
184] Kudhara
185] Kamra
186] Kuksisthakhilavistapa
187] Khadga
188] Khetadhara
189] Kharbba
190] Khechari
191] Khagavadhana
192] Khattanga Dharini
193] Khyata
194] Khagarajoparisthita
195] Khalagbni
196] Khanditajara
197] Khadaksyanapradayini
198] Khandendu tilaka
199] Ganga
200] Ganesa Guhapujita
201] Gayatri
202] Gomati
203] Gita
204] Gandhari
205] Ganalolupa
206] Gautami
207] Gamani
208] Gadha
209] Gandharvapsarasevita
210] Govinda Charana Kranta
211] Gunatraya Vibhabita
212] Gandharvi
213] Gahvari
214] Gotra
215] Girisa
216] Gahana
217] Gami
218] Guhavasa
219] Gunavati
220] Gurupapapranasini
221] Gurbbi
222] Gunavati
223] Guhya
224] Gupta
225] Gunadayini
226] Girija
227] Guhyamatangi
228] Garudadhyajavallabha
229] Garvapaharini
230] Goda
231] Gokulastna
232] Gadadhara
233] Gokarnanilaya Sakta
234] Guhyamandala Vartini
235] Gharmada
236] Ghanada
237] Ghanta
238] Ghora
239] Danava Marddini
240] Ghrini Mantra Mayi
241] Ghosa
242] Ghanasampatadayini
243] Ghantaravapriya
244] Gharana
245] Ghrinisantustikarini
246] Ghanarimandala
247] Ghurna
248] Ghritachi
249] Ghanavegini
250] Ghanadhatumayi
251] Charcha
252] Charchita
253] Charuhasini
254] Chatula
255] Chandika
256] Chitra
257] Chitramalyavi Bhusita
258] Chatrubhuja
259] Charudanta
260] Chaturi
261] Chulika
262] Chitravastranta
263] Chandramah Karna Kundala
264] Chandrahasa
265] Charudatri
266] Charitaprada
267] Chakori
268] Ghandrahasini
269] Chandrika
270] Chandradhatri
271] Chauri
272] Chora
273] Chandika
274] Chanchadvagvadini
275] Chaudrachuda
276] Choravinasini
277] Charuchandana Liptangi
278] Chanchachchamarvijita
279] Charumadhya
280] Charugati
281] Chandila
282] Chandrarupini
283] Charuhoma priya
284] Charva
285] Charita
286] Chakrabanuka
287] Chandramandalamadhyastha
288] Chandramandala Darpana
289] Chakravakastani
290] Chesta
291] Chitra
292] Charuvilasini
293] Chitsvarupa
294] Chandavati
295] Chandrama
296] Chandanapriya
297] Chodayitri
298] Chiraprajna
299] Chataka
300] Charuhetuki
301] Chhatrayata
302] Chhatradhara
303] Chhaya
304] Chhandhahparichchhada
305] Chhaya Devi
306] Chhidranakha
307] Chhannendriyavisarpini
308] Chhandonustuppratisthanta
309] Chhidropadrava bhedini
310] Chheda
311] Chhatresvari
312] Chhinna
313] Chhurika
314] Chhelanpriya
315] Janani
316] Janmrarahita
317] Jataveda
318] Jaganmayi
319] Jahnavi
320] Jatila
321] Jatri
322] Jaramarana varjita
323] Jambu dvipa vati
324] Jvala
325] Jayanti
326] Jalasalini
327] Jitendriya
328] Jitakrodha
329] Jitamitra
330] Jagatpriya
331] Jatarupamayi
332] Jihva
333] Janaki
334] Jagati
335] Jara (Jaya)
336] Janitri
337] Jahnutanaya
338] Jagattrayahitaisini
339] Jvalamuli
340] Japavati
341] Jvaraghni
342] Jitavistapa
343] Jitakrantamayi
344] Jvala
345] Jagrati
346] Jvaradevata
347] Jvalanti
348] Jalada
349] Jyestha
350] Jyaghosa sphota dinmukhi
351] Jambbini
352] Jrimbhana
353] Jrimbha
354] Jvalanmanikya Kundala
355] Jhinjhika
356] Jhananirghosa
357] Jhanjha Maruta Vegini
358] Jhallakivadya Kusala
359] Nrupa
360] Nbhuja
361] Tanka Bhedini
362] Tanka Banasamayukta
363] Tankini
364] Tanka Bhedini
365] Tankiganakritaghosa
366] Tankaniya Maborasa
367] Tankara Karini
368] Tha tha savadaninadini
369] Damari
370] Dakini
371] Dimbha
372] Dundamaraikanirjita
373] Damaritantramargastha
374] Damdadamarunadini
375] Dindiravasaha
376] Dimbhalasat Kridaparayana
377] Dhundhi vighnesa Janani
378] Dhakka hasta
379] Dhilivraja
380] Nityajnana
381] Nirupama
382] Nirguna
383] Narmada
384] Triguna
385] Tripada
386] Tantri
387] Tulasi
388] Taruna
389] Tara
390] Trivikramapada Kranta
391] Turiyapadagamini
392] Taruna ditya samkasa
393] Tamasi
394] Tuhina
395] Tura
396] Trikalajnana Sampanna
397] Trivali
398] Trilochana
399] Tri Sakti
400] Tripura
401] Tunga
402] Turangavadana
403] Timingilagila
404] Tibra
405] Trisrota
406] Tamasadini
407] Tantra Mantravisesajna
408] Tanumadhya
409] Trivistapa
410] Trisandhya
411] Tristani
412] Tosasamstha
413] Talapratapini
414] Tatankini
415] Tusarabha
416] Tubinachala Vasini
417] Tantujalasamayukta
418] Tarabara Valipriya
419] Tilahomapriya
420] Tirtha
421] Tamala Kusuma kriti
422] Taraka
423] Triyuta
424] Tanvi
425] Trisam Kuparivarita
426] Talodari
427] Tirobhasa
428] Tatamka Priyavadini
429] Trijata
430] Tittiri
431] Trisna
432] Tribidha
433] Taruna Kriti
434] Tapta Kanchanasamkasa
435] Tapta Kanchana Bhusana
436] Traiyambaka
437] Trivarga
438] Trikalajnanadayini
439] Tarpana
440] Triptida
441] Tripta
442] Tamasi
443] Tumvarustuta
444] Tarksyastha
445] Trigunakara
446] Tribhangi
447] Tanuvallari
448] Thatkari
449] Tharava
450] Thanta
451] Dohini
452] Dinavatsala
453] Danavanta Kari
454] Durga
455] Durgasuranivahrini
456] Devariti
457] Divaratri
458] Draupadi
459] Dundu Bhisvana
460] Devayani
461] Duravasa
462] Daridrya Bhedini
463] Diva Damodarapriya
464] Dipta
465] Dig Vasa
466] Dig vimohini
467] Danda Karanya nilaya
468] Dandini
469] Deva pujita
470] Deva vandya
471] Divisada
472] Dvesini
473] Danava kriti
474] Dinana thastuta
475] Diksa
476] Daivaa disvarupini
477] Dhatri
478] Dhanurdhara
479] Dhenur Dharini
480] Dharmacharini
481] Dhurandhara
482] Dharadhara
483] Dhanada
484] Dhanya dohini
485] Dharmasila
486] Dhanadhyaksa
487] Dhanurvedavisarada
488] Dhriti
489] Dhanya
490] Dhritapada
491] Dharmarajapriya
492] Dhurva
493] Dhumavati
494] Dhumakesi
495] Dharmasastraprakasini
496] Nanda
497] Nandapriya
498] Nidra
499] Niruta
500] Nandanatmika
501] Narmmada Nalini
502] Nila
503] Nilakanthasamasraya
504] Rudrani
505] Narayanapriya
506] Nitya
507] Nirmmala
508] Nirguna
509] Nidhi
510] Niradhara
511] Nirupama
512] Nityasuddha
513] Niranjana
514] Nadabindu Kalatita
515] Nadavindu Kalatmika
516] Nrisimhini
517] Nagadhara
518] Nripanaga Vibhusita
519] Naraka Klesanasini
520] Narayanapado Dbhava
521] Niravadya
522] Nirakara
523] Naradapriyakarini
524] Nanajyotih
525] Nidhida
526] Nirmalatmika
527] Navasutradhara
528] Niti
529] Nirupa drava karini
530] Nandaja
531] Nvaratnadhya
532] Naimisaranya vasini
533] Navanitapriya
534] Nari
535] Nila jimuta nisvana
536] Nimesini
537] Nadirupa
538] Nilagriva
539] Nisisvari
540] Namavali
541] Nisumbhaghni
542] Nagaloka nivasini
543] Navajambu nadaprakbya
544] Nagaloka dnidevata
545] Nupura Krantacharana
546] Narachitta pramodini
547] Nimagna rakta nayana
548] Nirghata sama nisvana
549] Nandanolya anilya
550] Nirvyu hoparicharini
551] Parvati
552] Paramodara
553] Parabrahmanmika
554] Para
555] Paachkosa ninirmukta
556] Panchapatska narini
557] Para chitta vidhanajna
558] Panchika
559] Pancharupini
560] Purnima
561] Parama Priti
562] Paratejab prakarini
563] Purani
564] Paurusi
565] Punya
566] Pundati kanibhekyana
567] Patala tala nirmmagna
568] Prita
569] Pritivivadhini
570] Pavani
571] Pada sahita
572] Pesala
573] Pavanasini Prajapati
574] Parisraota
575] Parvatastana mandala
576] Padmapriya
577] Padmasamstha
578] Padmaksi
579] Padmasambhava
580] Padmapatra
581] Padmapada
582] Padmini
583] Priyabhasini
584] Pasupasa vinirmukta
585] Purandhri
586] Puravasini
587] Puskala
588] Purusa
589] Parbba
590] Parijata kusumapriya
591] Pativrata
592] Pavitrangi
593] Puspahasa parayana
594] Prajnavatisuta
595] Pautri
596] Putrapujya
597] Payasvini
598] Pattipasadhara
599] Pankti
600] Pitrilokapradayini
601] Purani
602] Punyasila
603] Pranatarti vinasini
604] Pradyumnajanni
605] Pusta
606] Pitamahaparigraha
607] Pundarikapuravasa
608] Pundarikasamanana
609] Prithujangha
610] Prithubhuja
611] Prithupala
612] Prithudari
613] Pravalasobha
614] Pingaksi
615] Pitavasah
616] Prachapala
617] Prasava
618] Pustida
619] Punya
620] Pratistha
621] Pranava
622] Pati
623] Panchavarna
624] Panchavani
625] Panchika
626] Panjarasthita
627] Paramaya
628] Parajyotih
629] Parapriti
630] Paragati
631] Parakastha
632] Paresani
633] Pavani
634] Pavaka dyuti
635] Punyabhadra
636] Parichchhedya
637] Puspahara
638] Prithudara
639] Pitangi
640] Pitavasana
641] Pitasaya
642] Pisachini
643] Pitakriya
644] Pisachaghni
645] Patalaksi
646] Patukriya
647] Panchabhaksapriyachara
648] Putana Prapaghatini
649] Punnagavanamadhyastha
650] Punyatirthanisavita
651] Panchangi
652] Parasakti
653] Paramalhala Karini
654] Puspakandasthita
655] Pusa
656] Positakhila Vistapa
657] Panapriya
658] Panchasikha
659] Pannagoparisayini
660] Panchamatratmika
661] Prithvi
662] Pathika
663] Prothudohini
664] Purananyayamimansa
665] Patali
666] Puspagandhini
667] Punyapraja
668] Paradatri
669] Paramargaikagochara
670] Pravalasobha
671] Purnasa
672] Pranava
673] Pallsbodari
674] Phalini
675] Phalada
676] Phalga
677] Phutkari
678] Phalakakriti
679] Phanindra Bhogasayana
680] Phanimandalamandita
681] Balabala
682] Bahumata
683] Balatapanibhamsuka
684] Balabhadrapriya
685] Vandya
686] Badava
687] Buddhisamstuta
688] Bandidevi
689] Bilavati
690] Badisaghini
691] Balipriya
692] Bandhavi
693] Bodhita
694] Buddhirbandhukakusumapriya
695] Bala bhanuprabhakara
696] Brahmi
697] Brahmana devata
698] Bribaspatistuta
699] Brinda
700] Brindavana viharini
701] Balakini
702] Bilahara
703] Bilavasa
704] Bahudaka
705] Bahunetra
706] Bahupada
707] Bahukarnavatamsika
708] Bahubahuyuta
709] Bijarupini
710] Bahurupini
711] Bindunadakalatita
712] Bindunadasvarupini
713] Baddhagodhangulitrana
714] Badaryasramavasini
715] Brindaraka
716] Brihatskandha
717] Bribati
718] Banapatini
719] Brindadhyaksa
720] Bahunuta
721] Vanita
722] Bahuvikrama
723] Baddhapadmasanasina
724] Bilvapatratalasthita
725] Bodhidrumanijavasa
726] Badistha
727] Bindu darpana
728] Bala
729] Vanasanavat
730] Badavanalavegini
731] Brahamanda bahiraniastha
732] Brahmakankatasutrini
733] Bhavani
734] Bhisanavati
735] Bhavini
736] Bhayanarini
737] Bhadrakali
738] Bhujangaksi
739] Bharati
740] Bharatasaya
741] Bhairavi
742] Bhisanakara
743] Bhutida
744] Bhutimalini
745] Bhamini
746] Bhoganirata
747] Bhadrada
748] Bhurivikrama
749] Bhutavasa
750] Bhrigulata
751] Bhargavi
752] Bhusurarchita
753] Bhagirathi
755] Bhogavati
756] Bhisagvara
757] Bhamini
758] Bhogini
759] Bhasa
760] Bhavani
761] Bhuridaksina
762] Bhargatmika
763] Bhimavati
764] Bhavabandhavimochini
765] Bhajaniya
766] Bhutadhatri-ranjita
767] Bhuvanesvari
768] Bhujangavalay
769] Bhima
770] Bherunda
771] Bhagadheyini
772] Mata
773] Maya
774] Madhumati
775] Madhujihava
776] Manupriya
777] Mahadevi
778] Mahabhagia
779] Malini
780] Minalochana
781] Mayatita
782] Madhumati
783] Madhumatsa
784] Madhudrava
785] Manavi
786] Madhusambhuta
787] Mithilapuravasini
788] Madhukaitabhasamhartri
789] Medini
790] Meghamalini
791] Mandodari
792] Maha Maya
793] Maithili
794] Masrinapriya
795] Maha Laksmi
796] Maha Kali
797] Maha Kanya
798] Mahesvari
799] Mahendri
800] Merutanaya
801] Mandarakusumarchita
802] Manjumanjiracharana
803] Moksasa
804] Manjnbhasini
805] Madhuradravini
806] Mudra
807] Malaya
808] Malayanvita
809] Medha
810] Marakatas yama
811] Magadhi
812] Manakatmaja
813] Mahamari
814] Mahavira
815] Mahasyama
816] Manustuta
817] Matrika
818] Mihirabhasa
819] Mukundapada
820] Vikrama
821] Muladbarasthita
822] Mugdha
823] Manipuranivasini
824] Mrigaksi
825] Mahisarudha
826] Mahisasuramardini
827] Yogasara
828] Yogagamya
829] Yoga
830] Yauvanakasraya
831] Yauvani
832] Yuddhamadhyastha
833] Yamuna
834] Yugadharini
835] Yaksini
836] Yogayukta
837] Yaksarajaprasutini
838] Yatra
839] Yana bidhausjna
840] Yaduvansusamudbhava
841] Yakaradi-Ha Karanta
842] Yajusi
843] Yajna rupini
844] Yamni
845] Yoganirata
846] Yatudhana
847] Bhayamkari
848] Rukmini
849] Ramini
850] Rama
851] Revati
852] Renuka
853] Rati
854] Raudri
855] Raudrapriyakara
856] Rama mata
857] Ratipriya
858] Rohini
859] Rajyada
860] Reva
861] Rasa
862] Rajivalochana
863] Rakesi
864] Rupasampanna
865] Ratnasimbhasanasthita
866] Raktamalyambaradhara
867] Rakta-gandhanu lepana
868] Raja Hamsa samarudha
869] Rambha
870] Raktavali-priya
871] Ramaniyayugadhara
872] Rajitakhilabhutala
873] Rurucharmapati-priya
874] Ramaniyayugadhara
875] Rajitakhilabhutala
876] Rurucharmapatidhana
877] Rathini
878] Rathnamalika
879] Rogesi
880] Rogasamani
881] Ravini
882] Romaharsini
883] Ramachandra pada Kranta
884] Ravanachchhedakarini
885] Ratnavastra parichchhinva
886] Rathastha
887] Rukma bhusana
888] Lajjadhidevata
889] Lola
890] Lalita
891] Lingadharini
892] Laksmi
893] Luptavisa
894] Lokini
895] Loka visruta
896] Lajja
897] Lambodari
898] Lalana
899] Lokadharini
900] Varada
901] Vandita
902] Vidya
903] Vaisnavi
904] Vimalakriti
905] Varahi
906] Viraja
907] Varsa
908] Varalaksmi
909] Vilasini
910] Vinata
911] Vyomamadhyastha
912] Varijasanasamsthita
913] Varuni
914] Venusambhuta
915] Vitihotra
916] Virupini
917] Vayumandalamadhyastha
918] Visnurupa
919] Vidhikriya
920] Visnupatni
921] Visnumati
922] Visalaksi
923] Vasundhara
924] Vamadevapriya
925] Vela
926] Vajrini
927] Vasudohini
928] Vedaksaraparitamgi
929] Vajapeya-phalaprada
930] Vasavi
931] Vamajanani
932] Vailunthanilaya
933] Vara
934] Vyasapriya
935] Varmadhara
936] Valmikiparisevita
937] Sakambhari
938] Siva
939] Santa
940] Sarada
941] Saranagati
942] Satodari
943] Subhachara
944] Sumbhasuramardini
945] Sobhabati
946] Sivakara
947] Samkarardhasaririni
948] Sona
949] Vedagarbha
950] Subhasaya
951] Subhra
952] Sirabsandhanakarini
953] Saravati
954] Sarananda
955] Sarajjotsna
956] Subhanana
957] Sarabha
958] Sulini
959] Suddha
960] Sabari
961] Sukavahana
962] Srimati
963] Sridharananda
964] Sravananandadayini
965] Sarvani
966] Sarbbarivandya
967] Sadritupriya
968] Sadadharasthitadevi
969] Sanmukhapriyakarini
971] Surasuranamaskrita
972] Ksama
973] Sadadhara
974] Sarvamangalakarini
975] Samaganapriya
976] Suksma
977] Savitri
978] Samasambhava
979] Sarvavasa
980] Sadananda
981] Sustani
982] Sagarambara
983] Sarvaisyaryapriya
984] Siddhi
985] Sadhubandhuparakrama
986] Saptarsimandalagata
987] Somamandalavasini
988] Sarvajna
989] Sandrakaruna
990] Samanadhikavarjita
991] Sarvottunga
992] Sangahina
993] Sadguna
994] Sakalestada
995] Saragha
996] Suryatanay
997] Sukesi
998] Somasamhati
999] Hiranyavarna
1000] Harini
1001] Hrimkari
1002] Hamsavahini
1003] Ksaumavastraparitangi
1004] Ksirabdhitanaya
1005] Sri Gayatri
1006] Vedagarbha
1007] Vararoha
1008] Paramvika

No comments:

Search from here

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

You may also like it

Related Posts with Thumbnails

Blog Archive

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Support the Haiti Disaster Relief Effort